Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „JASNY PROMYK SŁOŃCA”

 

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „JASNY PROMYK SŁOŃCA” w dalszych postanowieniach nazywane jest Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, utworzonym dla niesienia pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa. Obszarem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym profilu działania i podobnych celach.

 

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swych członków. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w umowach zawartych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność statutową.

 

§ 7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. niesienie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 2. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 4. wspomaganie społeczności lokalnych;
 5. pomoc i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

§ 9

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. prowadzenie zajęć sportowych;

 2. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

 3. gromadzenie i dystrybucja odzieży, obuwia, materiałów szkolnych i dydaktycznych i innych materiałów niezbędnych dla potrzebujących;

 4. działalność oświatową, szkoleniową i wydawniczą;

 5. współpraca z organizacjami świeckimi i wyznaniowymi działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

 6. organizowanie zbiórek na rzecz doraźnej pomocy osobom potrzebującym.

 

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawione praw publicznych i osoby prawne, które działają jako Członkowie Zwyczajni, Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi.

 

§11

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli stają się członkami Zwyczajnymi w chwili zarejestrowania Stowarzyszenia.

 

§ 12

1. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być posiadający pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawieni praw publicznych obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, którzy:

a) złożą pisemną deklarację członkowską zawierającą dane osobowe oraz deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia;

b) uzyskają rekomendację trzech członków wprowadzających;

2. Członkiem wprowadzającym może być członek Stowarzyszenia o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.

3. Uchwałę o przyjęciu nowego członka lub pozbawienia członkostwa podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebranie Członków jest ostateczna.

 

§13

Członek Zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;

 2. Zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

 3. uzyskiwać wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania kierowane do organów Stowarzyszenia;

 4. korzystać z dorobku i majątku Stowarzyszenia oraz z wszelkich form prowadzonej przez nie działalności.

 

§ 14

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

 3. troski o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

 4. opłacania składek członkowskich;

 

 

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;

 2. wykluczenia przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

 3. zaległość w opłacaniu składek członkowskich za okres jednego roku;

 4. śmierć członka Stowarzyszenia;

 

§ 16

1.Członkiem Wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych i osoba prawna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zarówno krajowa i zagraniczna, która aprobuje działalność i cele Stowarzyszenia i pragnie stale lub czasowo wspierać działalność Stowarzyszenia.

2.Członkostwo wspierające uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zawierającej dane osobowe, oświadczenie o przystąpieniu oraz deklarację pomocy Stowarzyszeniu.

 

§ 17

Członek Wspierający ma prawo:
1. uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków bez biernego i czynnego

prawa wyborczego, lecz z głosem doradczym;

2. zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3. wystąpić z wnioskiem o wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania kierowane do organów

Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członek Wspierający ma obowiązek:

 1. wspierać Stowarzyszenie w jego działalności i dążeniu do osiągnięcia celów statutowych;

 2. działać zgodnie ze Statutem oraz obowiązującymi przepisami;

 3. wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał organów Stowarzyszenia.

 4. opłacać składki członkowskie.

 

§ 19

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;

 2. wykluczenia przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

 3. zaległości z tytułu opłacania składek za okres jednego roku;

 4. śmierci członka Stowarzyszenia.

 

§20

Członkostwo Honorowe powstaje na skutek przyznania uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnoletnim osobom fizycznym o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawionym praw publicznych.

 

§ 21

Członkom Honorowym ma prawo:

1. uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków bez biernego i czynnego

prawa wyborczego, lecz z głosem doradczym;

2. zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3. wystąpić z wnioskiem o wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania kierowane do organów

Stowarzyszenia.

 

§ 22

Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

§ 23

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;

 2. pozbawienie godności przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

 3. śmierci członka Stowarzyszenia.

 

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

 

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

 

§ 27

 1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na 14 dni przed terminem jego odbycia ze wskazaniem miejsca i terminu jego odbycia w drodze pisemnej.

 3. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania zawiera proponowany porządek obrad, który może być rozszerzony lub zmieniony przez Członków.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie. Jest ono zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia.

 

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian Statutu,

 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał o nadaniu statusu Członka Honorowego,

 9. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia i jego władz,

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 12. podejmowani uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 29

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 (trzy) lata.

 3. W przypadku powstania konieczności uzupełnienia składu władz stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji wybory uzupełniające dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym w paragrafach poprzedzających.

 

§ 30

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i członków. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swych członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes.

 4. Uchwały zarządu zapadają zwykła większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decydującym głosem jest głos Prezesa.

 

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów i realizacja budżetu,

 4. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. przyjmowanie i usuwanie Członków.

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza. Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza wybiera Komisja ze swych członków.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decydującym głosem jest głos Przewodniczącego.

 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,

 3. prawo wystąpienia do Zarządu z wiążącym wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

 4. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. z działalności gospodarczej, z której zyski mogą być przekazane wyłącznie na działalność statutową,

 2. ze spadków, darowizn i zapisów,

 3. z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,

 4. ze składek członkowskich.

 

§ 35

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Gospodarka finansowa należy do kompetencji Zarządu w ramach budżetu określonego przez Walne Zebranie Członków.

 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zwierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

 

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji jego majątku oraz przeznaczenie środków uzyskanych z tego tytułu.

 

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.

Wszelkie prawa zastrzeżone - JasnyPromykSlonca.pl 2014-2020 r.